Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky aplikace Boost.space

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. (a)  Boost.space s.r.o. je společností se sídlem na adrese K Botiči 1457/9, Vršovice, 101 00 Praha 10, identifikační číslo 053 99 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 263053 (Provozovatel) provozující počítačový program Boost.space představující pracovní nástroj pro efektivní uspořádání dat (Boost.space).
 2. (b)  Návštěvníkem je každý návštěvník internetových stránek, z nichž je umožněn přístup do Boost.space https://boost.space/ (Internetové stránky) a každý, kdo využije Boost.space zdarma (jak je definováno v článku 2(a) níže) (Návštěvník).
 3. (c)  Klientem je Návštěvník, který prostřednictvím Boost.space uzavře s Provozovatelem Smlouvu o Placených Službách (jak je definováno v článku 4(d) níže) (Klient) (Návštěvník a Klient společně jako Uživatel).
 4. (d)  Tyto VOP se uplatní na Uživatele, kteří využívají Internetové stránky či Boost.space.

2. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UŽIVATELŮM

 1. (a)  Provozovatel Návštěvníkům prostřednictvím Internetových stránek umožňuje instalovat si Boost.space a využívat dočasnou 14ti denní bezúplatnou licenci k Boost.space zdarma (Boost.space zdarma).
 2. (b)  V rámci licence podle odstavce 2(a) má Uživatel k dispozici kompletní funkcionalitu Boost.space.
 3. (c)  Po uplynutí doby trvání bezúplatné licence k Boost.space zdarma podle článku 2(a) výše si může Uživatel v aplikaci Boost.space zakoupit některou z nabízených placených variant Boost.space, která zahrnuje placenou licenci k Boost.space a umožňuje využívat Boost.space v rozsahu stanoveném na Internetových stránkách po následující období, dle Uživatelem zvolené varianty (Placená verze Boost.space) (Boost.space zdarma a Placená verze Boost.space společně jako Služby).
 4. (d)  Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se rozumí, že bezúplatná licence podle odstavce 2 (a) výše i placená licence podle odstavce 2 (c) výše je udělena:
  1. (i)  jako nevýhradní;
  2. (ii)  celosvětová;

3. INSTALACE BOOST.SPACE

 1. (a) Pro instalaci, přístup do Boost.space a využívání Služeb je nezbytné, aby Uživatel na Internetových stránkách vyplnil do formuláře svojí e-mailovou adresu, jméno a název firmy jméno a příjmení uživatele, ledaže instalaci zajistí Uživateli přímo Provozovatel na základě předchozí poptávky Uživatele.
 1. (b) Při zadávání kontaktních údajů podle odstavce 3 (a) výše je Uživatel povinen uvést správně a pravdivě svoje údaje. V případě porušení této povinnosti nese Uživatel odpovědnost za veškerou případnou újmu vzniklou tímto porušením Provozovateli či jakýmkoli jiným osobám.

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. (a)  Internetové stránky obsahují informace o obsahu Boost.space zdarma a obsahu a cenových variantách Placené verze Boost.space, které si Uživatel prostřednictvím aplikace Boost.space u Provozovatele může zakoupit. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele poskytovat Služby za individuálně sjednaných podmínek.
 2. (b)  Veškeré uvedené varianty Placené verze Boost.space popsané na Internetových stránkách jsou pouze informativního charakteru a Provozovatel Uživateli takovým uvedením nečiní nabídku k uzavření smlouvy a není tak ani povinen s Uživatelem smlouvu ohledně příslušné Placené verzi Boost.space uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník), se nepoužije.
 3. (c)  Smlouva o poskytování Boost.space zdarma (Smlouva o službách Boost.space zdarma) je uzavřena a nabývá účinnosti prvním přihlášením do Boost.space. Součástí smlouvy o službách Boost.space zdarma jsou tyto VOP.
 4. (d)  Smlouva o poskytování Placené verze Boost.space je uzavřena odesláním objednávky podle následujícího odstavce těchto VOP (Smlouva o Placených službách) (Smlouva o službách Boost.space zdarma a Smlouva o Placených službách společně jako Smlouva). Smlouva o Placených službách nabývá účinnosti zaplacením ceny podle článku 5(b) těchto VOP. Součástí Smlouvy o Placených službách jsou tyto VOP.
 5. (e)  V případě zakoupení Placené verze Boost.space zadá Uživatel v aplikaci Boost.space objednávku příslušné Placené verze Boost.space (Objednávka) a zaplatí poplatek za využívání Služeb dle článku 5(a) těchto VOP.
 6. (f)  Vytvořením Objednávky souhlasí Uživatel s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.

5. CENA ZA PLACENOU VERZI BOOST.SPACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. (a)  Po uzavření Smlouvy o Placené verzi Boost.space je Klient povinen pravidelně hradit Provozovateli cenu za Placenou verzi Boost.space, a to v měsíčních, čtvrtletních či ročních intervalech, podle zvolené varianty (Cena za Placené služby). Výše Ceny za Placené služby je pro příslušnou Placenou verzi Boost.space uvedena v ceníku uvedeném na internetových stránkách https://boost.space/ceny/. To nemá vliv na právo Provozovatele podle svého uvážení poskytovat Placenou verzi Boost.space individuálně i za jiné ceny.
 2. (b)  Smlouva o Placených službách nabývá účinnosti uhrazením Ceny za Placené služby na účet Provozovatele, přičemž za okamžik uhrazení se považuje okamžik připsání částky na bankovní účet Provozovatele.
 3. (c)  Cena za Placené služby může být uhrazena následujícími způsoby:
  1. (i) převodem na bankovní účet Provozovatele na základě faktury, která bude vystavena předem před započetím využívání Placené verze Boost.space; nebo
  2. (ii) prostřednictvím platební brány Stripe, na kterou bude uživatel po uzavření Smlouvy o placených službách přesměrován po prvním zaplacení a autorizaci následně každý měsíc/ každé čtvrtletí /každoročně předem strhávána z Klientem uvedeného bankovního účtu, a to až do konce platnosti Klientem zadané kreditní/debetní karty (v takovém případě musí Klient za účelem pokračování poskytování příslušné Placené verze uvést v Uživatelském účtu údaje k aktuální kreditní/debetní kartě).
 1. (d)  Uživatel má kdykoliv možnost ve svém uživatelském účtu poskytování Placené verze Boost.space podle předchozího odstavce těchto VOP ukončit. V důsledku ukončení poskytování Placené verze Boost.space podle předchozí věty nebude nadále pravidelně Cena za Placené služby strhávána a Klient bude moci Placenou verzi Boost.space využít do konce období, za které Klient Cenu za Placené služby uhradil. Provozovatel v takovém případě může podle vlastního uvážení poskytnout Klientovi možnost nadále dosavadní Placenou verzi Boost.space po přiměřenou dobu využívat.
 2. (e)  Pokud je Klientem podnikatel a nákup Služeb je osvobozen od daně nebo jiných odvodů v návaznosti na určité postavení nebo status Klienta a Klient následně takové postavení nebo status ztratí, nebo vyjde najevo, že je neměl ani v době uzavření Smlouvy o placených službách, nebo bude z jiného důvodu na straně Klienta Provozovateli příslušným úřadem doměřena daň nebo jiný odvod, je Klient povinen Provozovateli uhradit částku rovnající se takto doměřené dani nebo odvodu.

6. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. (a)  Aktuální popis jednotlivých Služeb je podrobně uveden na internetových stránkách https:// boost.space/ceny/.
 2. (b)  Poskytování Placené verze Boost.space začíná dnem účinnosti Smlouvy o placených službách.
 3. (c)  Klient bere na vědomí, že doba poskytování Placené verze Boost.space běží plynule a nemůže ji jednostranně přerušit ani jinak upravit. Pokud se rozhodne Placenou verzi Boost.space z jakéhokoli důvodu nevyužívat, již zaplacená Cena za Placené služby se nevrací.

7. PROVOZ APLIKACE BOOST.SPACE

7.1. Dostupnost Boost.space

 1. (a) Provozovatel garantuje Uživateli nepřetržitou dostupnost aplikace Boost.space a přístup k uloženým datům Uživatele, avšak nenese odpovědnost za přerušení poskytování Služeb nebo ztrátu jakýchkoli dat, pokud je toto způsobeno třetími osobami (například kybernetický útok, živelné, dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny nebo telekomunikačního spojení).
 2. (b) Pokud délka přerušení provozu aplikace Boost.space přesáhne 5 dnů, Provozovatel se zavazuje vrátit Cenu za Placené služby za příslušný měsíc všem Klientům, kteří budou takovým přerušením zasaženi. Tento odstavec se neuplatní při přerušení poskytování Placených služeb Boost.space z důvodu zásahu třetích osob podle článku 7.1(a) výše.

7.2. Migrace dat

 1. (a)  Po ukončení Smlouvy nebude Uživateli umožněno do Boost.space nahrávat nová data, svá data si ale bude moci do 5 dnů přehrát na jiné uložiště pomocí funkce export do formátu Excel.
 2. (b)  Za ztrátu či poškození dat Klienta nebo škodu vzniklou v důsledku ztráty či poškození takových dat při jejich migraci, Provozovatel nenese odpovědnost, bez ohledu na to, z jakého důvodu a v jakém rozsahu dojde k jejich ztrátě či poškození.

8. ODSTOUPENÍ KLIENTA OD SMLOUVY O PLACENÝCH SLUŽBÁCH A VÝPOVĚĎ PROVOZOVATELE

8.1. Odstoupení Klienta od Smlouvy o Placených službách

 1. (a)  Klient, který je fyzickou osobu a nejedná při uzavírání a plnění Smlouvy o Placených službách v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, je spotřebitelem (Spotřebitel).
 2. (b)  Od Smlouvy o placených službách může Spotřebitel bez udání důvodu odstoupit do čtrnácti dní ode dne uzavření Smlouvy o placených službách, a to zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Provozovatele nebo na emailovou adresu Provozovatele (Spotřebitel může, není to však jeho povinnost, pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP) nebo vyplněním elektronického formuláře pro odstoupení na Internetových stránkách. Pro dodržení lhůty v délce čtrnácti dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno. Přijetí písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy o placených službách Spotřebiteli obratem Provozovatel potvrdí na Spotřebitelovu emailovou adresu. Cenu za Placené služby Spotřebiteli v takovém případě Provozovatel vrátí nejpozději do 14 dní ode dne přijetí odstoupení Spotřebitele od Smlouvy o placených službách na bankovní účet, ze kterého byla Cena za Placené služby zaplacena, případně na jiný Spotřebitelem sdělený účet.

9. ODPOVĚDNOST ZA NAHRANÝ OBSAH

9.1. Pasivita a neutralita Provozovatele ve vztahu k nahranému obsahu

 1. (a)  Obsah nahraný Uživatelem do aplikace Boost.space Provozovatel nekontroluje ani neupravuje, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu obsahu nahraného Uživatelem.
 2. (b)  Provozovatel dále neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost obsahu zveřejňovaného ve Službě Boost.space ani za případné protiprávní jednání Uživatele prostřednictvím Boost.space, včetně porušení osobnostních práv či práv duševního vlastnictví.

9.2. Oznámení o protiprávnosti obsahu

 1. (a)  Provozovatel, s cílem předejít porušování či ohrožování práv třetích osob provozováním Boost.space, přijme veškerá oznámení třetích osob, která budou obsahovat informace o tom, že činností Boost.space dochází k zásahu do autorských či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob (Oznámení).
 2. (b)  Oznámení podle článku 9.2(a) výše Provozovatel přijímá na e-mailové adrese info@boost.space.
 1. (c) Za doručené se považuje Oznámení, jehož převzetí bude potvrzeno Provozovatelem e- mailovou zprávou odeslanou na adresu oznamovatele a které bude obsahovat alespoň tyto informace:
  1. (i)  údaje o osobě, která Oznámení činí, a to včetně jejích kontaktních údajů, zejména e- mailové adresy a jména;
  2. (ii)  popis činnosti Boost.space, která porušuje nebo ohrožuje práva třetích osob nebo právní předpisy;
  3. (iii)  popis obsahující sdělení, jakým způsobem dochází k porušování práv třetích osob nebo právních předpisů;
  4. (iv)  údaje o osobě, do jejíž práv je zasahováno (jde-li o osobu odlišnou od oznamovatele) a dokumentaci, z níž plyne oprávněnost disponovat s právem, k jehož porušování dochází.
 2. (d)  V případě podezření, že Uživatelem nahraný dokument zasahuje do autorských práv, je nad rámec údajů uvedených v článku 9.2(c) výše v nutné v Oznámení rovněž specifikovat:
  1. (i)  k jakému autorskému dílu se tato práva vztahují; a
  2. (ii)  kdo je oprávněným vykonavatelem těchto práv;
 3. (e)  O doručení Oznámení není Provozovatel povinen informovat Uživatele, jehož nahraného obsahu se Oznámení týká, ani žádat jeho vyjádření.

9.3. Odstranění či znepřístupnění závadného obsahu

 1. (a)  Dozví-li se Provozovatel, že obsah nahraný Uživatelem porušuje práva třetích osob, neprodleně závadný obsah znepřístupní či odstraní, dle svého uvážení tak, aby další činností Boost.space nedocházelo k porušování práv třetích osob.
 2. (b)  Provozovatel neodpovídá za újmu způsobenou Uživateli v souvislosti s odstraněním či znepřístupněním závadného obsahu podle článku 9.3(a) výše.

10. REKLAMACE

 1. (a)  Reklamuje-li Klient Placenou verzi Boost.space, má právo od Smlouvy o Placených službách odstoupit pouze pokud jsou důvodem reklamace podstatné vady Boost.space.
 2. (b)  Podstatnými vadami se ve smyslu § 2002 odstavce 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, rozumí zejména nefunkčnost Boost.space v takovém rozsahu, že neplní své základní funkce, kdy Provozovateli muselo být již při uzavírání Smlouvy zřejmé, že za těchto podmínek by Klient o koupi Placené Služby Boost.space neměl vůbec zájem, pokud by takové porušení očekával.
 3. (c)  Klient, který není Spotřebitelem, má práva z vadného plnění podle příslušných právních předpisů.
 4. (d)  Pro vyloučení pochybností nelze reklamaci uplatnit k těm částem Služeb a funkcionalitám aplikace Boost.space, které jsou poskytovány v rámci Boost.space zdarma.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování Služeb a provozu Internetových stránek v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů. Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Uživatele Provozovatelem jsou uvedeny na adrese https://boost.space/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

12. UKONČENÍ SMLOUVY A ZASTAVENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

 1. (a)  Pokud není ve smlouvě nebo v těchto VOP výslovně uvedeno jinak, žádná ze stran Smlouvy není oprávněna jednostranně ukončit Smlouvu (například odstoupením či výpovědí apod.), ledaže by takový zákaz byl v rozporu s kogentními ustanoveními právních předpisů.
 2. (b)  Uživatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v případě, že Provozovatel změní, doplní či jinak upraví tyto VOP. V takovém případě je výpověď Smlouvy účinná k datu účinnosti změny či doplnění VOP.
 3. (c)  Provozovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služeb a současně má právo vypovědět smluvní poměr mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniklý na základě Smlouvy, pokud Uživatel závažným způsobem poruší tyto VOP. Za závažné porušení těchto VOP se považuje:
  1. (i)  uveřejnění obsahu, které porušuje práva třetích osob zejména práva duševního vlastnictví podle článku 9 (Odpovědnost za nahraný obsah); a/nebo
  2. (ii)  zveřejněním obsahu, který shledá Provozovatel jako nemravný, neetický či jiným způsobem porušující veřejný pořádek nebo jméno a pověst Provozovatele; a/nebo
  3. (iii)  vědomé poškozování dobrého jména Provozovatele nebo Boost.space; a/nebo
  4. (iv)  užití bezúplatná licence podle článku 2 (a) těchto VOP nebo placená licence podle článku 2 (c) těchto VOP v jiném rozsahu než je Uživateli umožněno podle těchto VOP; a/nebo
 4. (d)  Výpověď Smlouvy ze strany Provozovatele bude vždy činěna písemně a bude Uživateli zaslána na emailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu. Výpověď je účinná následující den po jejím odeslání Provozovatelem.
 5. (e)  Pokud Provozovatel vypoví Smlouvu ve chvíli, kdy Klient již uhradil Cenu za Placené služby, Provozovatel vrátí Klientovi bez zbytečného odkladu částku odpovídající nevyčerpaným Placeným službám převodem na bankovní účet, ze kterého byly Placené služby zaplaceny, případně na jiný Klientem sdělený účet.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. (a) Smlouva včetně těchto VOP je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a na písemnou žádost Uživatele mu bude zaslána na jeho emailovou adresu.
 2. (b) Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce nebo anglickém jazyce, přičemž v případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.
 3. (c) Provozovatel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 4. (d)  Provozovatel je oprávněn změnit a doplnit tyto VOP, přičemž o změnách předem informuje Uživatele formou zveřejnění změn na Internetových stránkách s uvedením data účinnosti vyzn- ačených změn. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.
 5. (e)  V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení těchto VOP i Smlouvy platná a účinná. Strany Smlouvy nahradí neplatné či neúčinné ustanovení ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
 6. (f)  Uživatel i Provozovatel na sebe tímto přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 7. (g)  Smlouva včetně těchto VOP a veškerá práva Uživatele a Provozovatele vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky.
 8. (h)  K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
 9. (i)  V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem v postavení spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu z uzavřené Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz). Uživatel v takovém případě může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. (j)  Pokud Smlouva nestanoví jinak, Uživatel není oprávněn postoupit svoji pohledávku na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 11. (k)  Pokud Smlouva nestanoví jinak, Uživatel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za Provozovatelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli své pohledávce Provozovatele (splatné nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.
 12. (l)  Za písemnou formu bude účel ustanovení článku 13 (j) a (k) výše považována výměna e-mailových zpráv.
 13. (m)  Není-li výslovně uvedeno jinak, každá ze stran Smlouvy nese veškeré náklady a výdaje, které vynaložila v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy.

PŘÍLOHA
VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení od smlouvy

Adresát: Boost.space s.r.o.

K Botiči 1457/9
Vršovice
101 00 Praha 10
Česká republika

identifikační číslo 053 99 521
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C263053

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytování služeb: ____________________________________

Číslo objednávky _______________________
Datum objednání _______________________

Jméno a příjmení _______________________
Adresa _______________________

Datum _______________________

Podpis _______________________